O nadleśnictwie

Uroczyste obchody 90-lecia Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Pułtusk

Zasoby leśne

Zróżnicowanie siedliskowe Nadleśnictwa Pułtusk wiąże się z położeniem geologicznym oraz różnorodnością typów gleb.

Hodowla lasu

HODOWLA LASU - dział gospodarki leśnej, w którego zakres wchodzą prace związane z: przygotowaniem powierzchni do powstania młodego pokolenia lasu na miejsce wyciętego starodrzewu, sadzeniem lasu i pielęgnowaniem lasu. Sadzenie nowego pokolenia lasu można podzielić na odnowienia i zalesienia.

Ochrona lasu

Nasze nadleśnictwo należy do grupy o średnim zagrożeniu. Lasy nadleśnictwa oddalone są od ośrodków przemysłowych nie są więc zagrożone bezpośrednim wpływem pyłów, gazów i ścieków. Ogólny stan sanitarny lasu jest dobry. Ilość usuwanego posuszu wynosi 0,16m3/ha, co znaczy że nasze lasy są zdrowe.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r.

Ochrona przyrody

Użytki ekologiczne obejmują fragmenty lub pozostałości ekosystemów w stanie umożliwiającym ochronę cennych elementów przyrodniczych - siedlisk i stanowisk gatunków.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśne: FSC® i PEFC.